30. 11. 2022

Druhé září bylo datem, které bylo rozhodné pro podání nabídek v rámci tendru na rekonstrukci aquaparku. V zákonné lhůtě podal jeden z dodavatelů námitky proti opomenutí zadavatele.

Plánovaná rekonstrukce aquaparku je investicí, u které je třeba věnovat pozornost každému detailu. Město uvedené námitky podrobilo důsledné obsahové a právní analýze, na jejím základě rozhodlo pro vyhovění. Námitky se týkaly dotazů k elektro části položkového rozpočtu. Tato část musí být přepracována.

Vzhledem k rozsahu úprav rozpočtu rada města rozhodla stávající tendr ukončit a po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty vyhlásit znovu za obdobných podmínek. Nová zakázka zohlední všech cca 300 předchozích dotazů, které v rámci předešlého řízení byly zodpovězeny.

„Nová lhůta pro podání nabídek bude stanovena na spodní hranici, tedy kolem 40 dnů. Takto krátkou lhůtu si můžeme dovolit, neboť všechny nejasnosti a dotazy byly vypořádány během uplynulých měsíců,“ uvedl starosta Jan Konvalinka a dodal: „Zvažovali jsme úplné odmítnutí námitek, tuto variantu jsme dlouze s právníky posuzovali. Chceme jít správnou a transparentní cestou a vyhnout se vleklým sporům. Tendr zopakujeme ve zkráceném režimu a dáme možnost dodavatelům podat nabídky znova. Sledujeme ceny na trhu stavebních komodit a prací, které začínají pomalu padat, je tedy možné, že zopakováním tendru dosáhneme nižších nabídkových cen.“

Obejde-li se vše bez námitek ze strany firem a nebude-li nutno vyřizovat další dotazy, je předpokládaný termín pro podání nabídek v opakovaném tendru někdy ke konci listopadu. Stále tak platí původní premisa, že do konce tohoto roku můžeme znát dodavatele stavby. Předpokládané zahájení rekonstrukce aquaparku by bylo na jaře roku 2023.

Je třeba dodat, že výběrové řízení probíhá jako dvoukolové. To znamená, že v prvním kole jsou řešeny především kvalifikační předpoklady dodavatelů, a teprve ve druhém kole je zkoumána nabídková cena. „Cenové nabídky tedy nebyly odtajněny a všichni dodavatelé mají stejné podmínky,“ dodává starosta Konvalinka.